Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE Obszarów Natura 200

OBWIESZCZENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 13.02.2014r. w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

OBWIESZCZENIE


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w związku z realizacją projektu POIS.05.03.00-00-186/09-04 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz na podstawie art. 28  ust. 4 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) i zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)


podaje do publicznej wiadomości informację,

iż sporządził projekty planów zadań ochronnych dla następujących
obszarów Natura 2000


 
1.Puszcza_Darżlubska PLB220007
2.Bielawskie_Błota PLB220010
    
oraz poddaje ponownemu udziałowi społecznemu projekty planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:


1.Trzy_Młyny PLH220029

Uwagi i wnioski do projektów planów zadań ochronnych można składać w formie pisemnej w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres:


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdańsk,


ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262), na adres internetowy: wsr@gdansk.uw.gov.pl z podaniem tytułu wiadomości:

„Uwagi do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000…………."

oraz na platformie informacyjno-komunikacyjnej (PIK) za pośrednictwem strony internetowej http://pzo.gdos.gov.pl/.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.