Lista aktualności Lista aktualności

ZADANIA DOTOWANE PRZEZ WFOŚiGW

 

 

ZADANIE 1:
Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo
Koszt kwalifikowany zadania: 17 543,39 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku : Dotacja w wysokości 7 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
Opis zadania:
Zadanie którego dotyczyć będzie dotacja to prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych usytuowanego w Sobieńczycach. Ośrodek działa od 2005 roku. W 2012 roku nastąpiła rozbudowa ośrodka o dodatkową wolierę służącą do przetrzymywania ptaków większych gatunków i przygotowywania ich do wypuszczania na wolność. W swojej historii ośrodek przyjął już ponad 200 ptaków, wśród nich orła olbrzymiego, bieliki i sokoły. Do ośrodka trafiają głównie osobniki z terenu nadleśnictwa i przyległych, jak również transportowane z dalekich odległości, ponieważ ośrodek w Sobieńczycach jest jednym z nielicznych w Polsce. Ośrodek współpracuje też z innymi instytucjami tego typu na terenie Polski.
Sprawozdanie z realizacji zadania:
W roku 2016 Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/D/381/84/2016   zawartą na zadanie pt.:  „Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo".
Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwieniem im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają różne gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka z roku na rok wzrasta. W 2011 roku zostało przyjętych 43 ptaki, w 2012 roku 44, w 2013 33 ptaki, 2014 51 ptaków, w 2015 45 ptaków, w 2016 roku do dnia rozliczenia wniosku przyjętych zostało 64 ptaki. Zdecydowana większość po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów.
Usytuowanie naszego ośrodka sprawie, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu migracyjnym.
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków na Pomorzu, z roku na rok pomagamy coraz liczniejszego grupie ptaków. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacja leczonych u nas ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka. W 2012 roku została przeprowadzona rozbudowa ośrodka, poprzez budowę woliery służącej do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, tuż przed wypuszczeniem na wolność.
Ośrodek rehabilitacji prowadzi współpracę z innymi placówkami tego typu na terenie Polski, dzięki temu udało się w bieżącym roku przekazać do dalszej rehabilitacji bielika oraz wypuścić na wolność ponad 40 pustułek z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

ZADANIE 2:
Usuwanie odpadów z terenów leśnych Nadleśnictwa Wejherowo oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
Koszt kwalifikowany zadania: 86 589,14 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku : Dotacja w wysokości 35 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku;
Opis zadania:
W ramach zadania pod tytułem: „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo", planowane jest zebranie z terenów leśnych, w tym z miejsc postoju oraz terenów rekreacyjnych ok. 25 Mg odpadów. Odpady będą zbierane również w sposób selektywny i ramach tego planowane jest odzyskanie:
- tworzywa sztuczne: 0,5 Mg
- makulatura: 1,0 Mg
W ramach prac związanych z usuwaniem odpadów z terenów leśnych, planowane jest również usuwanie pojawiających się nielegalnych wysypisk śmieci. Nielegalne wysypiska o niewielkich powierzchnia pojawiają się okresowo wiosną, oraz latem. Są to zwykle odpady z domków letniskowych. Dużym problemem są również wyrzucane do lasu odpady po remontowe, zwłaszcza przez firmy zajmujące się tego typu działalnością. Śmieci takie pojawiają się zwykle na miejscach postojowych.  
Sprawozdanie z realizacji zadania:
W ramach zadania pod tytułem: Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo, zebrano łącznie z terenów leśnych 54,53 tony odpadów, w tym:
- 1,75 Mg makulatury
- 12,7 Mg odpadów z tworzyw sztucznych
- 104,6 Mg odpadów pozostałych
Nadleśnictwo prowadzi zbór z całego swojego terenu, jednocześnie posiadając 5 lokalizacji kontenerów na zbiór odpadów; Szkółka Leśna w Domatowie, Leśniczówki: Starzyno, Kępino, Sobieńczyce i Darżlubie.   
W ramach prac związanych z usuwaniem odpadów z terenów leśnych, usunięto nielegalne wysypisko śmieci położone w Leśnictwie Jastarnia, o powierzchni ok 0,50 ha. Zebrane odpady do głównie gruz, fragmenty płyt betonowych, odpady budowlane i odpady pochodzące z ogródków działkowych. Po usunięciu „wysypiska" teren został ogrodzony, aby skutecznie zapobiec powtórnemu powstaniu.