Asset Publisher Asset Publisher

Komisja Założeń Planu

W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia prac nad nowym planem urządzania lasu dla Nadleśnictwa Wejherowo na lata 2025 – 2034 pragniemy zaprosić na Komisję Założeń Planu, która odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nadleśnictwa.

Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat dla wszystkich lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Poprzedni plan na lata 2015 – 2024 ekspiruje 31 grudnia 2024 r.

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach.

Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

W trakcie obrad Komisji Założeń Planu zostaną omówione prace przygotowawcze i ustalone wytyczne z zakresu organizacji prac urządzeniowych dotyczące:

 1. prac siedliskowych, w tym fitosocjologicznych;
 2. prac przygotowawczych, w tym oceny podstawowych założeń zagospodarowania przestrzennego regionu, podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej korekty lasów ochronnych oraz uzgodnienie wykazu drzewostanów czasowo wyłączonych z użytkowania;
 3. formy przekazania bazy danych SILP dla potrzeb planu urządzenia lasu, w tym zaktualizowanych danych geometrycznych i opisowych oraz ewentualna decyzja w sprawie wstrzymania obrotu gruntami (patrz § 10 oraz § 19 niniejszej instrukcji);
 4. korekty podziału powierzchniowego oraz ewentualnego oznaczania granic oddziałów;
 5. oznaczenia niewyraźnych granic wyłączeń oraz ujmowania, w planie urządzenia lasu, gruntów stanowiących współwłasność;
 6. wykorzystania zdjęć lotniczych do planu urządzenia lasu;
 7. ujmowania cech drzewostanów w planie urządzenia lasu, w tym cechy „inne”;
 8. zastosowania jednostek kontrolnych;
 9. priorytetów dotyczących przebudowy drzewostanów;
 10. zwiększenia powierzchni do odnowienia w KO i KDO z tytułu uszkodzeń podczas cięć rębnych;
 11. dodatkowych pomiarów drewna martwego;
 12. sporządzania i wydruku map gospodarczych, gospodarczo-przeglądowych i przeglądowych oraz mapy sytuacyjnej;
 13. podziału na obręby leśne oraz podziału na leśnictwa;
 14. definicji obszarów zagrożonych uporczywym występowaniem szkód;
 15. terminów i sposobów kontroli prac urządzeniowych;
 16. formy oprawy opisów taksacyjnych i map, w tym map dodatkowych oraz formy prezentowania programu ochrony przyrody, a także ewentualnej ekspertyzy docelowej sieci dróg leśnych oraz prognozy ekonomicznej z uwzględnieniem danych wrażliwych;
 17. ewentualnego sporządzenia dodatkowej tabeli XXII dla gatunków chronionych nie objętych obszarem Natura 2000 (patrz § 110 ust. 11 lit. c niniejszej instrukcji);
 18. ustaleń dotyczących postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000.

 

Założenia do planu urządzenia lasu dotyczyć będą:

 1. obszarów chronionych i funkcji lasu;
 2. typów siedliskowych lasu oraz ich ewentualnego uzupełniania o rozpoznane leśne siedliska przyrodnicze;
 3. typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym lub o kierunku gospodarczym;
 4. wieków rębności dla głównych gatunków drzew;
 5. podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa, w tym kwalifikowanie do gospodarstwa specjalnego;
 6. wytycznych w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach;
 7. szczegółowych wytycznych w sprawie sporządzenia „Wykazu drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy”;
 8. wytycznych w sprawie pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych;
 9. wytycznych w sprawie hodowli lasu, w tym orientacyjnych składów gatunkowych upraw;
 10. wytycznych w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej;
 11. wytycznych w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego, w tym sporządzania odpowiedniej mapy przeglądowej;
 12. wytycznych w sprawie użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;
 13. wytycznych w sprawie ujmowania w planie urządzenia lasu zagadnień dotyczących infrastruktury nadleśnictwa;
 14. wytycznych dotyczących charakterystyki ekonomicznej;
 15. szczegółowości prognozy stanu zasobów drzewnych na koniec przyszłego okresu gospodarczego;
 16. weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody, w tym sporządzenia tabel dotyczących przedmiotów ochrony oraz zadań ochronnych;
 17. wydruku map tematycznych;
 18. projektu wystąpienia do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000;
 19. zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej;
 20. innych zagadnień projektowych, specyficznych dla nadleśnictwa.

 

Powyższe zagadnienia referowane będą przez Nadleśniczego oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Gdańsku.