Asset Publisher Asset Publisher

Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W roku 2014 Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotacje wg umów: - WFOŚ/D/381/152/2014 zawartej na zadanie pt.: „Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo” - WFOŚ/P/20/2014 „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo”.

Zadanie 1.
Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwieniem im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają różne gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka z roku na rok wzrasta. W 2011 roku zostało przyjętych 43 ptaki, w 2012 roku 44, w 2013 33 ptaki. Zdecydowana większość po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów.
Usytuowanie naszego ośrodka sprawie, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu migracyjnym.
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków na Pomorzu, z roku na rok pomagamy coraz liczniejszego grupie ptaków. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacja leczonych u nas ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka. W 2012 roku została przeprowadzona rozbudowa ośrodka, poprzez budowę woliery służącej do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, tuż przed wypuszczeniem na wolność.

Koszt kwalifikowany 21 319,51 zł.

Kwota dofinansowania 7 000 zł.


Zadanie 2 - Usuwanie odpadów oraz likwidacja miejsc ich nielegalnego składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo.
1. Obiekty turystyczne, na których realizowane było zadanie oraz określić ich ilość i lokalizację:
- miejsca postoju: oddz. 39s, 4d, 15b Starzyno, oddz. 200a, 61j, 56k Domatowo oddz. 117a, 99i, 86a Mechowo, oddz. 157b, 168f, 159a, 191d, 223l Darżlubie, oddz. 3Cb, 3Bf Lisewo, oddz. 196a, 173b, 60f Gniewino, oddz. 90d, 105c, 113i, 161c Piaśnica, oddz. 17w, 92d Sławutówko, 151i, 150c, 190g, 102i Kępino, oddz. 107a, 134a, 194f, 72a, 47d, 176c Orle, oddz. 122a, 148g, 144f, 211c, 217j Rybno.
- pola biwakowe: 3 szt. ( oddz. 31h Lisewo, 88b Piaśnica, 4b Starzyno)
- tereny wypoczynkowe: oddz. 46d Kępino, 192g Kępino, 102j Kępino, oddz. 71a Orle.
- ścieżki edukacyjne: „Okolice Jeziora Orle", „ Puszcza Darżlubska", „Las za Muzą"
- Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Muza wraz z miejscem postoju;
Lokalizacje pojemników na odpady:
- Biuro nadleśnictwa: odpady zmieszane oraz segregowane (papier)
- Leśnictwa: Starzyno, Darżlubie, Sobieńczyce, Szkółka Domatowo, Kępino (odpady zmieszane)
- Leśnictwa: Sobieńczyce, Kępino (odpady segregowane: plastik, szkło)
2. Czy na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano nielegalne miejsca składowania odpadów? TAK
Jeśli tak, opisać jakie działania podjęto w celu uniknięcia powstawania nielegalnych „wysypisk" na terenie Nadleśnictwa :
- zwiększono intensywność patrolowania miejsc szczególnie narażonych na zaśmiecanie przez straż leśną oraz służbę leśną;
- zabezpieczano tereny leśne przed nielegalnym wjazdem do lasu;
- prowadzono kampanie informacyjne zapobiegające wyrzucaniu śmieci do lasu podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi
3. Opisać trudności występujące podczas realizacji Zadania oraz załączyć dokumentację fotograficzną problematycznych miejsc (tylko jeśli występuje takie zjawisko).
Tereny Nadleśnictwa Wejherowo są terenami podlegającymi dużej presji turystycznej, zarówno ze względu na sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej, jak i sąsiedztwa terenów nadmorskich. Prócz odpadów komunalnych wynikających z eksploatacji terenów leśnych bardzo często pojawiają się odpady poremontowe oraz odpady z domków letniskowych.
Problem czasowo powstał także z powodu małej częstotliwości wywozu odpadów z prywatnych posesji, segregowane śmieci zapakowane w odpowiednie worki przez pewien czas trafiały do lasu. Problem wystąpił jedynie okresowo, po zmianie harmonogramu wywozu odpadów w gminach problem ten już nie występuje.
4. Zgodnie z kartami przekazania odpadu zebrano 36,65 t. odpadów (do dnia rozliczenia wniosku).

Koszt kwalifikowany 55 847,60 zł.

Kwota pożyczki 38 000 zł.