Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowo -Społecznej LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie

22 listopada br. w Filharmonii Kaszubskiej odbyło się Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”. Ta uroczystość miała wyjątkowy charakter – podkreślała 25 rocznicę utworzenia LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”.

 

Rada Naukowo-Społeczna - jej działalność wynika wprost z ustawy o lasach. Radę powołuje Dyrektor Generalny LP na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP . Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Kadencja rady trwa pięć lat.

Swoje prelekcje wygłosili: Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Janusz Mikoś i Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Piotr Karbownik – dotyczyły analizy minionych 25 lat działania, a także profesor Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który omówił perspektywy prowadzenia gospodarki leśnej w świetle zmian klimatycznych i roli lasu w utrzymaniu ich trwałości, zintegrowania celów wielofunkcyjnej gospodarki oraz rozpoznawania i prognozowania stanu biocenozy wraz z kierunkami zachodzących zmian, przede wszystkim zamierania lasów.

 

Leśne Kompleksy Promocyjne to obszary funkcjonalne, o wysokich walorach przyrodniczych, pełniących znaczącą rolę ekologiczną, społeczną i edukacyjną. LKP są powoływane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (LP), który ustanawia również dla każdego LKP radę naukowo-społeczną. LKP nie mają własnej administracji, funkcjonują w oparciu o strukturę organizacyjną nadleśnictw, na terenie których zostały powołane. LKP Lasy Oliwsko -Darżlubskie obejmuje dwa nadleśnictwa: Gdańsk i Wejherowo. Został utworzony 1 lipca 1996 r. Misją LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie jest prowadzenie gospodarki leśnej i udostępnianie lasu w obszarze oddziaływania aglomeracji miejskich w sposób, który pozwoli na zachowanie istniejących walorów przyrodniczych na terenach zarządzanych przez oba nadleśnictwa.