Asset Publisher Asset Publisher

WYJAŚNIENIA

NADLEŚNICTWO WEJHEROWO WYJAŚNIA

 

W odniesieniu do treści zawartych w materiałach publikowanych przez TVN na temat rzekomego wylesienia działki nr 175 należącej do Skarbu Państwa zlokalizowanej w Juracie (gm. Jastarnia, Nadleśnictwo Wejherowo) Nadleśnictwo Wejherowo przedstawia wyjaśnienia i fakty dotyczącej dotychczasowej historii tego miejsca, stanu obecnego i możliwej przyszłości.

Działka znajdująca się w miejscowości Jurata, pośród zabudowy wypoczynkowej i mieszkaniowej, ma powierzchnię 2,05 ha. Porośnięta jest drzewostanem sosnowym, a w powszechnej ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako las (LS), W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia na jej terenie założono ośrodek wypoczynkowy zarządzany przez organizację związków zawodowych. Stan ten trwał do lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie na działce zbudowano domki letniskowe z infrastrukturą w postaci dodatkowych dużych budynków: stołówka, świetlica, toalety z umywalniami i prysznicami, magazyny, obiekty infrastruktury technicznej (rozdzielnie, przyłącza wodne i kanalizacyjne, szamba, słupy oświetleniowe, ogólnodostępne węzły wodociągowe (kran ze studzienką i utwardzeniem terenu wokół – kilka sztuk) utwardzone szlaki piesze, miejsca postojowe. Samych obiektów kubaturowych powstało ponad 30. Drzewostan na całej powierzchni działki ma charakter zadrzewienia, a nie lasu ze względu na całkowity brak warstwy runa leśnego, a nawet ścioły. Wynika to z 70 lat użytkowania jako ośrodek wczasowy. Cała zabudowa w Juracie zlokalizowana jest w otoczeniu takich zadrzewień. Ponadto w gruncie znajduje się uzbrojenie infrastrukturalne wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Budowa takiej infrastruktury spowodowała, że gleba pod tym zadrzewieniem trwale utraciła profil glebowy charakterystyczny dla gleb leśnych.

W latach dziewięćdziesiątych Nadleśnictwo Wejherowo odzyskało rzeczywiste władztwo nad przedmiotowym gruntem, a właścicielem naniesień (ośrodka wypoczynkowego) stała się Gmina Jastarnia. Zważywszy na interes społeczny i ówczesny stan kapitalizacji obiektów, Nadleśnictwo Wejherowo zawarło umowę z właścicielem ośrodka na czas określony. Umowa ta uległa zakończeniu, a właściciel podjął starania w celu zwrotu działki zarządcy majątku Skarbu Państwa – Nadleśnictwu Wejherowo. W wyniku tych działań nie dokonano wycięcia drzew.

W związku z podejmowanym działaniem zmierzającym do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Jastarnia Nadleśnictwo czynnie uczestniczyło w tym procesie. Mając na uwadze z jednej strony istniejące zniekształcenia środowiska (lasu) na działce nr 175 oraz wniosek samorządu o daleko idącą zmianę sposobu jej zagospodarowania z drugiej strony – Nadleśnictwo przychyliło się do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu z jednoczesnym zastrzeżeniem ograniczeń jego użytkowania. W wyniku podjętych działań drzewostan sosnowy nie utracił prawnej ochrony, a nawet uległa ona zaostrzeniu ze względu na możliwe przejście pod rygor prawny ustawy o ochronie przyrody, gdzie chroni się każde pojedyncze drzewo.

W chwili obecnej na przedmiotowej działce trwają prace porządkowe, dokonywane przez dotychczasowego dzierżawcę gruntu – Gminę Jastarnia, polegające między innymi na rozbiórce istniejącej zabudowy, zdekapitalizowanych obiektów i ogólnym porządkowaniu terenu. Nadleśnictwo Wejherowo nie przewiduje dalszej dzierżawy tego gruntu. Po uporządkowaniu i przejęciu terenu przez LP, zlecona zostanie analiza urbanistyczna oraz ekonomiczna, pod kątem możliwości, warunków i zasad kontynuowania funkcji turystycznej na tym obszarze, z uwzględnieniem zachowania porastającego teren zadrzewienia, bez konieczności usuwania drzew. Ewentualnym, przyszłym inwestorem będzie samo Nadleśnictwo, które posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych ośrodków na swoim terenie, czego przykładem mogą być ośrodki turystyczne w Jastarni oraz w Helu.

Pragniemy nadmienić, że autorowi publikacji udzielono szczegółowych, pisemnych wyjaśnień dotyczących aktualnych oraz przyszłych planów związanych z omawianym terenem. Pan Tomasz Słomczyński, w sposób nieuprawniony zmienił, pominął lub przekształcił otrzymane informacje, celem osiągniecia z góry założonej tezy, o jakoby „sensacyjnym” i „podejrzanym biznesowo” charakterze podejmowanych działań, próbując przy tym łączyć je z konkretnymi osobami. Nadleśnictwo Wejherowo wyraża ubolewanie z powodu tak tendencyjnie opisanej sytuacji, która może wprowadzać odbiorców tekstu w błąd, sugerując możliwość pozbawienie tej powierzchni drzew, co jest niezgodne ze stanem faktycznym oraz dalszymi planami Nadleśnictwa w tym zakresie. Pragniemy zapewnić, że każda potencjalna inwestycja prowadzona na tym obszarze nie będzie stanowiła zagrożenia dla rosnących tam drzew, co jest priorytetem w dalszym planowaniu działań dla tego obszaru.

 

Z poważaniem:

 

Jacek Szulc

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo