Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Wejherowo, ul. Sobieskiego 247 B, 84-200 Wejherowo.

Nadleśnictwo mieści się na terenie miasta Wejherowo, w budynku dwukondygnacyjnym.

W budynku może przebywać jednocześnie 27 osób. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 6:30 do 15:00.

Wejście główne znajduje się na szczycie budynku od strony dojścia z ulicy. Wejście techniczne od strony parku oraz wejście na salę konferencyjną z tyłu budynku, nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się pochylnia dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście prowadzi do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracja gości. Pracownicy przychodzą do sekretariatu.

Poruszania się osób niepełnosprawnych jest możliwe tylko na dolnym poziomie budynku. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na wyższym poziomie.

Drzwi wejściowe do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Otwierają się automatycznie.

Korytarz nie posiada progów.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających się poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można się poruszać z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek jest obsługiwany przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim.

Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online).

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy  bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny na numer +48 58 6729801 lub mailowo na adres: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl