Asset Publisher Asset Publisher

Charakterystyka przyrodniczo-leśna

Nadleśnictwo Wejherowo położone jest na obszarze 2 powiatów i 9 gmin województwa pomorskiego. Zajmuje obszar około 60 tys. ha powierzchni. Gospodarkę leśną prowadzi na powierzchni 20,4 tys. ha , z tego 19,7 tys. to powierzchnia leśna. W jego skład wchodzi 13 leśnictw, Gospodarstwo Szkółkarskie Domatowo oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny  w Sobieńczycach.

Nadleśnictwo Wejherowo położone jest w I Bałtyckiej Krainie Przyrodniczo - Leśnej, głównie w dzielnicy Pobrzeża Słowińskiego i częściowo Pasa Nadmorskiego. Pod względem regionalizacji geograficznej wg Kondrackiego lasy leżą w północnej części makroregionu Pobrzeża Gdańskiego , w mezoregionach Pobrzeża Kaszubskiego i Mierzei Helskiej oraz we wschodniej części makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego, mezoregionu Wysoczyzny Żarnowieckiej. Przeważają tu siedliska lasowe LMśw - 39,9 % i Lśw - 22 %, siedliska borowe zajmują łącznie 34,9 % powierzchni (BMśw - 15,5 % i Bśw - 12,6 %).

Zasadniczym kompleksem leśnym jest Puszcza Darżlubska, stanowiąca najbardziej na północ wysunięty, zwarty obszar przyrodniczo-leśny w Polsce. Zajmuje obszar ok. 16 tys. ha. Najbardziej charakterystycznym gatunkiem Puszczy Darżlubskiej jest buk, który wraz z sosną i dębem dominuje w lasach wejherowskich.

Układ warunków glebowo-klimatycznych oraz rzeźba terenu zostały ukształtowane przez ostatnią fazę zlodowacenia północnoatlantyckiego. Tereny te są niezwykle urozmaicone, poprzecinane niewielkimi ciekami wodnymi. Podłoże skalne tworzą tu utwory glacjalne i fluwioglacjalne, a także torfy i mursze. Na obszarach moreny dennej powstały gleby brunatne oraz bielicowe.

Granice nadleśnictwa wyznaczają elementy naturalnego krajobrazu. Od północy stanowi ją linia brzegowa Morza Bałtyckiego, a na wschodzie brzeg Zatoki Puckiej. Południowa granica ciągnie się wzdłuż Pradoliny Łeby-Redy. Natomiast od zachodu obszar ten ograniczony jest nieregularnie biegnącą linią rynny Jeziora Żarnowieckiego i doliną Piaśnicy.

 

Nadleśnictwo Wejherowo od dnia 1 lipca 1996 r. jest włączone do Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie. Współtworzy je z Nadleśnictwem Gdańsk, obejmując swym zasięgiem łączną powierzchnię 40 743 ha.

W zasięgu terytorialnym funkcjonuje Nadmorski Park Krajobrazowy, który otacza ochroną obszary o dużych wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych w pasie nadmorskim oraz zespół przyrodnniczo-krajobrazowy "Helski Cypel".

W granicach Nadleśnictwa znajduje się 11 rezerwatów przyrody, z czego 7 na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Wejherowo („Bielawa"/fragment/, "Piaśnickie łąki",  „Darżlubskie Buki", „Helskie Wydmy", „Widowo", „Zielone" i „"Źródliska Czarnej Wody").

Inne spotykane formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Wejherowo to: pomniki przyrody, stanowisko dokumentujące przyrodę nieożywioną, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i rośliny oraz zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

 

W lasach wejherowskich można spotkać wyjątkowe obiekty archeologiczne. Wszelkie ślady ludzkiej egzystencji: pozostałości domostw, miejsca kultu, naczynia , paleniska , piece , miejsca pochówku i jeszcze wiele innych, to wspaniałe dziedzictwo archeologiczne, które pozostawiły na tym terenie minione pokolenia. Rosną tu jeszcze drzewa „pamiętające" króla Jana III Sobieskiego. W okolicach Świecina znajduje się pomnik upamiętniający zwycięską bitwę Polaków z Krzyżakami w 1462 roku. W Rzucewie odkryto pozostałości pierwszych osad myśliwskich z V wieku p.n.e. Liczne są także pomniki najnowszej historii. Na terenie  Leśnictwa Piaśnica, na obszarze 250 ha, rozrzucone są liczne zbiorowe mogiły mieszkańców Pomorza zamordowanych przez Niemców na początku II wojny światowej. Natomiast na obszarze Leśnictwa Rybno znajdują się groby więźniów obozu Stutthof.

Integralną częścią gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka prowadzona przez koła PZŁ w obwodach wydzierżawionych oraz bezpośrednio przez nadleśnictwo w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny. Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką w 13 obwodach wydzierżawionych kołom łowieckim i samodzielnie gospodaruje w OHZ 10A w Sobieńczycach oraz 1A na Półwyspie Helskim. W Ośrodku Hodowli Zwierzyny 10A nadleśnictwo wraz z Biurem Polowań RDLP w Gdańsku organizuje polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych.

Nie byłoby możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej bez produkcji pełnej gamy materiału sadzeniowego na szkółkach leśnych. W Nadleśnictwie funkcjonuje Gospodarstwo Szkółkarskie Domatowo, gdzie produkuje się sadzonki wszystkich drzew i krzewów leśnych na potrzeby własne i sąsiednich nadleśnictw. Nadwyżki sadzonek sprzedawane są w szkółce Domatowo.

Atrakcyjne położenie Nadleśnictwa, niepowtarzalne krajobrazy, unikatowe zakątki przyrodnicze, a przede wszystkim bliskość Bałtyku, to niezaprzeczalne walory turystyczne tutejszych obszarów. Nadleśnictwo utrzymuje pokaźną ilość obiektów turystycznych, jak sieć parkingów i miejsca do wypoczynku. Do dyspozycji turystów są piesze szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe oraz trasy do jazdy konnej i narciarstwa biegowego.

Nadleśnictwo wynajmuje też domki i pokoje gościnne w Helu i Ostrowie oraz domki campingowe w Jastarni.

 

Część opisową obowiązującego planu urządzenia lasu można znaleźć w zakładce BIP

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_wejherowo/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa