Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska".

1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1. Obszary chronione
HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1. Lasy wodochronne
HCVF 4.2. Lasy glebochronne
HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik w załączniku

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w Nadleśnictwie Wejherowo - plik w załączniku

4. Rozmieszczenie lasów hcvf w Nadleśnictwie Wejherowo- plik w załączniku

    kategoria 1.1 obszary chronione

To powierzchnie rezerwatów przyrody oraz parku krajobrazowego.

    kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego.

To powierzchnia stref ochronnych gatunków.

(Ewentualne pytania dotyczące lokalizacji stref ptaków chronionych prosimy kierować do Dyrektora RDOŚ w Gdańsku - posiadacza i dysponenta informacji).

    kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

To powierzchnia obszarów natura 2000 o całkowitej powierzchni zajmującej ponad 10 tys. ha.


    kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

Nie ustanowiono.

    kategoria 4.1 lasy wodochronne

    kategoria 4.2 lasy glebochronne

 

Lasy określone na podstawie Decyzji Ministra


    kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

To powierzchnia szkołki leśnej oraz miejsc pamięci narodowej i kulturowej (cmentarzyska, mogiły, krzyże, pomniki) 

W warunkach Nadleśnictwa Wejherowo większość tych lasów jest uznana w drodze decyzji Ministra Środowiska za lasy ochronne i przyporządkowana w planie urządzenia lasu na lata 2005-2024 do gospodarstwa specjalnego. Obszary w granicach prawnych form ochrony przyrody także należą do obszarów HCVF. Zatem w większości przypadków lasy HCVF pokrywają się z już istniejącymi formami ochrony przyrody.

RDLP Gdańsk prowadzi konsultacje społeczne w sprawie typowania nowych powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie swoje propozycje może zgłosić każdy zainteresowany. Zabiegi gospodarcze planowane w lasach HCVF poddawane są konsultacjom społecznym.

Poniższe zestawienie przedstawia powierzchnie lasów poszczególnych kategorii HCVF w Nadleśnictwie Wejherowo.

 

HCVF 1.1 - obszary chronione

HCVF 1.2 - ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2.0 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3.0 - rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

HCVF 4.1 - lasy glebochronne

HCVF 6 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Powierzchnia [ha]

rezerwaty przyrody 420,30

parki krajobrazowe 1892,92

483,97

PLH Zatoka Puckai Półwysep Helski

1674,21

0

1284,38

3733,44

szkółka leśna  - 8,69 ha

ścieżki rower/konne - 5 szt.

szlaki piesze  - 3 szt.

miejsca postoju pojazdów - 50 szt.

cmentarzyska - 11/2,29 ha 

edukacyjne izby 1 szt.

edukacyjne wiaty 1 szt.


    Informacji dotyczących adresów leśnych ( z wyjątkiem kategorii 2 i 3 tu pytania prosimy kierować do RDLP w Gdańsku) udziela:

    Izabela Pleskot, tel. 58 672 98 06 izabela.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl

    Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

    Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Izabela Pleskot, tel. 58 672 98 06 izabela.pleskot@gdansk.lasy.gov.pl