Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca był obchodzony po raz pierwszy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Data 3 marca nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia ubiegłego roku, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Światowego Dzień Dzikiej Przyrody ma również służyć podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Konwencja ta zapewnia zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory i przyczynia się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu, niezagrażającego przetrwaniu gatunków.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest przy okazji również świętem polskich lasów. To one - ich fauna i flora - stanowią najcenniejszy i najliczniej reprezentowany składnik wszystkich form ochrony przyrody i krajobrazu, jakim są choćby parki narodowe - najwyższa formą ochrony przyrody w Polsce. Jest ich obecnie 23, zajmują powierzchnię 314,6 tys. ha, a lasy pokrywają 195,0 tys. ha ich areału,  czyli 62 proc.

Szczególne rolę w ochronie przyrody na terenach leśnych odgrywają Lasy Państwowe. Na zarządzanym przez nie obszarze zlokalizowana jest większość wartościowych i atrakcyjnych form i obiektów ochrony rodzimej przyrody, co świadczy o udziale gospodarki leśnej w zachowaniu różnorodności biologicznej na naszym kontynencie.

Zgodnie z ustawą o lasach i polityką leśną państwa Lasy Państwowe prowadzą od lat monitoring wszystkich ustawowych form ochrony przyrody, aktualizując dane na bieżąco, m.in.  przy sporządzaniu programów ochrony przyrody w nadleśnictwie. Na terenie Lasów Państwowych zewidencjonowano m.in. 1267 rezerwatów przyrody o powierzchni 121,7 tys.  ha, w tym lasów 104,2 tys. ha.

LP to również Obszary Natura 2000, w tym: 134 obszary ptasie (OSO) zajmujące powierzchnię 2214 tys. ha (31,8 proc. powierzchni gruntów leśnych) i 722 obszary siedliskowe (OZW) o łącznej powierzchni 1641 tys. ha (23,5 proc.) Na terenie administrowanym przez LP znajduje się również m. in.10 997 pomników przyrody, w tym: 8532 pojedynczych drzew, 1484 grup drzew, 136 zabytkowych alei, 469 głazów narzutowych, oraz 193 skałek, grot i jaskiń.

W Lasach Państwowych istnieje też 3146 stref ochronnych wokół chronionych gatunków o łącznym areale wynoszącym 150 436 ha. Strefy te tworzy się w celu ochrony ostoi  ptaków, ssaków, gadów, owadów, roślin i porostów. Największą powierzchnię stref całorocznej ochrony wyznaczono dla ostoi ptasich - 29 891 ha.

Lasy Państwowe podejmują też własne inicjatywy służące zachowaniu różnorodności biologicznej i odtwarzaniu zagrożonych gatunków flory i fauny. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim „Program zachowania leśnych zasobów genowych" oraz takie projekty, jak m.in.: „Program restytucji jodły w Sudetach Zachodnich", „Program restytucji cisa" oraz programy reintrodukcji głuszca i cietrzewia. W nadleśnictwach działają m.in. ośrodki rehabilitacji zwierzyny (9), a także 6 ogrodów botanicznych (nadleśnictwa Kudypy, Kaliska, Gryfino, Syców, Gdańsk i OKL Gołuchów) oraz 4 arboreta (nadleśnictwa Karnieszewice, Marcule, Supraśl oraz LBG w Kostrzycy).

Tekst: E.Pudlis źródło: www.lasy.gov.pl

więcej