Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada dwa certyfikaty związane z gospodarką leśną, które potwierdzają prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC

PEFC promuje zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów z nich pochodzących. Dokonuje się to przez dwa odrębne, chociaż powiązane ze sobą procesy:

Certyfikacja lasów zapewnia, że lasy są zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi - równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.
PEFC przyjęła definicję zrównoważonej gospodarki leśnej stosowaną również przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO):

Zarządzanie lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowanie w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji, zdrowotność i ich potencjał do spełniania, teraz i w przyszłości, funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym oraz który nie powoduje szkody w innych ekosystemach.

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC

Celem działalności FSC jest popularyzacja przyjętego przez tą organizację sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. Zasady gospodarki leśnej opierają się na prowadzeniu jej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest też spełnienie zasad i kryteriów  uzgodnionych przez członków organizacji (Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce) 

Nadleśnictwo Wejherowo, jako jedno z 15 nadleśnictw tej dyrekcji, spełnia wymagane standardy i może wykazywać, iż nasze działania gospodarcze spełniają określone normy  i kryteria. 

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznane Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku międzynarodowe certyfikaty.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie RDLP w Gdańsku