Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – zwany potocznie projektem ppoż. jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Cele projektu:

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

  • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
  • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
  • dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
  • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:

  •    rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

-           budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)

-           zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)

-           doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)

-           budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)

  •   wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

-           zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Planowane ekologiczne efekty Projektu:

  • zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach leśnych w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 10%
  • zwiększenie liczby nowoczesnych jednostek sprzętowych umożliwiających wykrywanie, szybkie rozpoznawanie pożarów i prowadzenie akcji gaśniczych na 10 000 ha lasów na obszarze objętym projektem w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 5%
  • koncentrację działań w nadleśnictwach o najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego – ponad 50% działań w ujęciu wartościowym będzie realizowane w nadleśnictwach należących do I KZPL
  • powierzchnia lasów, na której ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia lub rozprzestrzeniania się pożarów – ok. 2,5 mln ha

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt Projektu: 78 894 108,59 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 500 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich: 48 025 000,00 PLN

 

Poniżej znajduje sie link do krótkiego filmu o projekcie PPOŻ:

https://www.youtube.com/watch?v=VLQycRUFhZI&t=1s