Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: · obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków, · specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt. Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe. Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

W zasięgu Nadleśnictwa Wejherowo znajdują się następujące propozycje obszarów przesłane przez Polskę do Komisji Europejskiej:
1. Specjalne obszary ochrony siedlisk -powierzchnia na terenie LP:

  • - Orle - kod obszaru PLH 220019 o pow. 51,60 ha
  • - Piaśnickie Łąki - kod obszaru PLH 220021 o pow. 57,73 ha
  • - Trzy Młyny - kod obszaru PLH 220029 o pow. 404,88 ha
  • - Zatoka Pucka i Półwysep Helski - kod obszaru PLH 220032 o pow. 1770,26 ha
  • - Widowo - kod obszaru PLH220054 o pow. 38,37 ha
  • - Bielawa i Bory bażynowe - kod obszaru PLH 220011 o pow. 326,10 ha
  • - Opalińskie buczyny - kod obszaru PLH 220054 o pow. 347,50 ha

2.Obszary specjalnej ochrony ptaków - powierzchnia na terenie LP:

  • - Puszcza Darżlubska - kod obszaru PLB 220007 o pow. 5972,09 ha
  • - Bielawskie błota - kod obszaru PLB 220010 o pow. 177,67 ha

Obszary zostały wyznaczone na podstawie następujących aktów prawnych:
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami) tzw. Dyrektywa ptasia
 
Dyrektywa Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa siedliskowa
Zgodnie z Dyrektywą Siedliskową podstawą kwalifikowania obszarów do sieci są kryteria tej kwalifikacji podane w załączniku nr 3 . Dyrektywa ta wprowadziła też kilka pojęć:

siedlisko gatunku (ang. species habitat): teren wyznaczony przez charakterystyczne cechy biotyczne i abiotyczne, na którym gatunek występuje w którymkolwiek stadium swojego cyklu biologicznego;
siedliska przyrodnicze (ang. natural habitats): obszary lądowe lub wodne wyodrębnione w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, zarówno całkowicie naturalne, jak i półnaturalne;
rodzaje siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym (ang. natural habitat types of Community interest). Są to te rodzaje siedlisk przyrodniczych występujące na terenie UE, które:
- są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub
- mają niewielki naturalny zasięg w wyniku regresji lub w związku z swoimi wewnętrznymi, przyrodniczymi właściwościami lub też
- stanowią wybitne przykłady typowych cech jednego lub więcej z pięciu wymienionych regionów biogeograficznych: alpejskiego, atlantyckiego, kontynentalnego, makronezyjskiego lub śródziemnomorskiego;
- priorytetowe rodzaje siedlisk przyrodniczych (ang. priority natural habitat types): rodzaje siedlisk przyrodniczych zagrożonych zanikiem, które występują na terenie UE i za których ochronę Wspólnota Europejska ponosi szczególną odpowiedzialność w związku z tym, że znacząca cześć ich naturalnego zasięgu znajduje się na terenie UE.

 
Lista typów siedlisk, których ochrona wymaga desygnowania takich obszarów, zawarta jest w załączniku nr 1
Lista gatunków dzikiej fauny i flory opisana jest w załączniku nr 2 DS
 
Dla obszarów Dyrektywy ptasiej przyjęto kryteria podzielone na grupy od C1 do C7.
Lista gatunków ptaków, które powinny zostać objęte szczególnymi środkami ochronnymi, obejmującymi także ochronę ich siedlisk, mającymi na celu zapewnienie przetrwania i rozrodu tych gatunków w miejscach ich występowania zawarta jest w załączniku nr 1 DP.
 
W Polsce mogą występować następujące siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt.
 
W maju 2009 roku zostały zgłoszone kolejne dwa obszary:
Opalińskie Buczyny oraz Bielawa i Bory bażynowe - obszary te są obecnie konsultowane.