Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu uzupełniających konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC, który zawiera substancję czynną – alfa-cypermetrynaniezalecaną przez FSC.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce  zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r.
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie alfa-cypermetryna, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 15 gram substancji), dopuszczona do stosowania prawem krajowym i unijnym.
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC-POL-30-001-EN-FSC).

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Fastac Las 15 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-160/2012 z dnia 27.11.2012 r.(etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji w załączeniu.

Fastac Las 15 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko szeliniakowi sosnowcowi szkodnikowi owadziemu upraw iglastych. Maksymalna dawka przy zastosowaniu tego środka do zabiegu wynosi 4 litry środka rozpuszczonego w 100 litrach wody na jeden hektar uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzimy do środowiska 0,06 kg aktywnej substancji alfa-cypermetryny na 1 ha lasu.

Fastac Las 15 SC.

·       Jest szkodliwy dla ludzi, działanie szkodliwe przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Przy prawidłowym stosowaniu środków ochrony osobistej zagrożenie jest minimalne. Dodatkowo z racji stosowania środka wyłącznie we wczesnych fazach rozwojowych drzewostanów, tak zwanych uprawach leśnych, na które z mocy przepisów artykułu 26 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach  na uprawy leśne do 4 metrów wysokości istnieje stały zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych zmniejszeniu ulega ryzyko niekorzystnego wpływu na ludzi. Nie bez znaczenia jest także sposób podawania środka, (wyłącznie sprzęt naziemny)

·       Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

·       Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych.

W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 5 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych. W lasach warunek spełniony w oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

Dlaczego właśnie Fastac Las 15 SC …?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szeliniak sosnowiec jest w stale obecny w ekosystemach leśnych. Jego szkodliwe działanie uaktywnia się na uprawach leśnych zakładanych na świeżych zrębach sosnowych przy sprzyjających warunkach pogodowych.

 

Na podstawie obserwacji z trzech ubiegłych lat na terenie RDLP w Gdańsku, rocznie od szeliniaka zagrożonych jest  około 700 hektarów upraw leśnych, stanowi to 0,24% ogólnej powierzchni leśnej RDLP.

Dotychczasowa ochrona najbardziej zagrożonych upraw obejmuje corocznie ogólnie około 200 hektarów upraw leśnych. Zwalczanie szeliniaka wykonywane jest metodami mechanicznymi (wałki i rowki chwytne). Z uwagi na to, że nie zawsze metody tradycyjne przynoszą spodziewane efekty (ograniczenia lokalnie dużych populacji szkodnika), konieczne jest użycie metody chemicznej z wykorzystaniem środka Fastac Las 15 SC.

Do podania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt naziemny (opryskiwacze plecakowe oraz ciągnikowe), nie wchodzi w grę stosowanie oprysków sprzętem agrolotniczym. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia obszarów leśnych na podobnym poziomie. Szeliniak sosnowiec występuje na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP.

Tutejsze nadleśnictwa w coraz większym stopniu stosują na uprawach leśnych sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Praktyka wykazuje, że jest to materiał sadzeniowy szczególnie podatny na uszkodzenia od szeliniaka sosnowca stąd w miejscach szczególnie uciążliwych szkód, może zajść potrzeba użycia środka Fastac Las 15 SC. Ponadto na terenie RDLP jest założonych ponad 100 hektarów upraw leśnych testujących nowe pokolenia sadzonek z  nasion tak zwanych wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz drzew matecznych. Ponieważ te uprawy zakładane są wyłącznie w oparciu o sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym istnieje potrzeba ochrony tych upraw doświadczalnych przy pomocy środka Fastac Las 15 SC.

 

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Fastac Las 15 SCw terminie do 15 maja 2016 r.
pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Nadleśnictwo Wejherowo 84-200, ul. Sobieskiego 247B lub pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.dudko@gdansk.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania

 

*

Lasy Nadleśnictwa Wejherowo składają się w przeważającej części z wielogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów z bogatą warstwą podszytową, co daje im dużą odporność na zagrożenia biotyczne i abiotyczne. W latach dziewięćdziesiątych na gospodarkę nadleśnictwa miały wpływ takie zjawiska klęskowe jak: susza, gradacja kornika drukarza oraz często występujące huraganowe wiatry. Dzięki konsekwentnym działaniom gospodarczym zminimalizowano negatywny wpływ tych zjawisk na stan zdrowotny i uzyskano znaczną poprawę stanu sanitarnego lasu .

Obecnie wśród gatunków owadów nękających drzewostany nadleśnictwa wymienić należy: szeliniaka sosnowca, ścigi, skoczonosa bukowca, kronika drukarza. Stwierdza się też występowanie innych groźnych szkodników takich jak: brudnica mniszka, boreczniki, zasnuja wysokogórska i świerkowa, poproch cetyniak i inne. Corocznie przeprowadzane kontrole i prognozy występowania pozwalają na planowanie i wykonywanie właściwych zabiegów profilaktycznych i ochronnych.

 W drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych szkody powodują korzeniowiec wieloletni (huba korzeni) oraz grzyby z rodzaju Armillaria powodujące opieńkową zgniliznę korzeni. Jesiony z kolei atakowane są przez grzyby Diplodia spp., Cytospora spp. i inne powodujące występowanie zjawiska zamierania pędów jesionu na powierzchni około 10 ha.

Okresowo ujawniają się także choroby powodowane przez grzyby takie jak: osutka sosny, mączniak prawdziwy dębu, rdza pęcherzykowata sosny i zamieranie pędów sosny. Powierzchnia i stopień nasilenia tych chorób nie wymagały przeprowadzenia zabiegów ochronnych.

Największym problemem są obecnie szkody powodowane przez zwierzynę. Rosnąca od wielu lat populacja jeleniowatych (jeleń, sarna) spowodowała nasilenie szkód szczególnie w uprawach sosnowych i dębowych oraz młodnikach sosnowych i świerkowych. Również gatunki domieszkowe takie jak: lipa, klon, jawor, jodła, daglezja są permanentnie zgryzane, co znacząco ogranicza ich udział.

W celu ochrony młodych nasadzeń nadleśnictwo zmuszone jest do stosowania bezpośrednich metod ochrony. Corocznie grodzi się około 30 ha upraw , jednocześnie rozgradzając te, którym już zwierzyna nie zagraża. W celu ochrony młodników sosnowych przed spałowaniem zakłada się specjalne osłonki perforowane a dla ochrony sadzonek przed zgryzaniem smaruje ich pędy repelentami ( substancje odstraszające). Ponadto nadleśnictwo wspólnie z kołami łowieckimi prowadzi działania mające na celu wzbogacenie bazy żerowej dla zwierzyny poprzez: ścinanie w okresie zimowym drzew przeznaczonych do spałowania ( tzw. ogryzowych), zakładanie poletek ogryzowych i żerowych, koszenie łąk.

Zmniejszenie szkód oraz utrzymanie ich na poziomie gospodarczo znośnym polega również na utrzymaniu liczebności zwierzyny w ilości odpowiadającej możliwościom pokarmowym danego biotopu przy zachowaniu ich naturalnej struktury wiekowej i płciowej.

W celu podniesienia biologicznej odporności lasu staramy się stworzyć możliwie najkorzystniejsze warunki bytowania dla ptaków, ssaków owadożernych, płazów, gadów i pożytecznych owadów.

Corocznie wywieszamy około 100-200 nowych skrzynek lęgowych, chronimy drzewa dziuplaste, w okresie zimowym wykładamy około 500 kg karmy dla ptaków, pozostawiamy kępy starego drzewostanu na zrębach, chronimy i odtwarzamy naturalne zbiorniki wodne w ramach tzw.małej retencji.

Trudnym i narastającym wciąż problemem jest negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko leśne. Zaśmiecanie lasu, niszczenie runa, przejazdy i parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, kradzieże drewna, powodowanie pożarów, kłusownictwo – to tylko najważniejsze problemy w tym zakresie. Poprzez różne działanie, w tym edukację leśną, nadleśnictwo stara się je likwidować i przeciwdziałać ich skutkom.