Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Struktura i organiazacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z dzierżawą gruntów, planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa, edukacją ekologiczną oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten przygotowuje i obsługuje także merytorycznie narady nadleśniczego z kierownikami działów i leśniczymi.

   Leśnictwa    są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

   Stanowisko do spraw kontroli    zajmowane jest w nadleśnictwie przez dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

G   łówna księgowa wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główna księgowa kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych także podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

 

***

Leśnictwo Darżlubie

Leśnictwo Darżlubie położone jest na skraju „Puszczy Darżlubskiej". Bieliki, żurawie oraz ciekawe, chronione gatunki roślin stanowią atrakcję tego terenu.  Liczne zabytki, trasy rowerowe, konne i  piesze oraz  bliskość Zatoki Puckiej powoduje, że wspaniałe lasy bukowe obfite w grzyby odwiedzane są chętnie  przez turystów.

Leśnictwo Domatowo

Leśnictwo leży na  szlaku Wejherowo - Hel. Liczne ścieżki piesze, rowerowe oraz konne wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną stanowią zachętę dla spędzania wolnego czasu i rekreacji. Obecny kształt Leśnictwu nadano poprzez połączenie trzech wcześniej istniejących leśnictw: Połchówko, Leśniewo oraz Sikorzyno.
W obszarze określonym dzisiejszymi granicami stoczono zwycięską bitwę z Krzyżakami, która miała miejsce pod Świecinem w 1462 r. Dla jej upamiętnienia co roku odbywają inscenizacje.

Leśnictwo Gniewino

Niegdyś Leśnictwo Kolkowo, a obecnie od ponad 30 lat Leśnictwo Gniewino. Na miejscu dawnych budynków nadleśnictwa, leśnictwa oraz zabudowań wiejskich wsi Kolkowo, w latach osiemdziesiątych wybudowano górny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej - Żarnowiec, który to wraz z infrastrukturą w tym czteronitkowym rurociągiem na stałe wkomponował się w otoczenie leśnictwa i regionu. Teren i drzewostany zostały ukształtowane przez cofający się lodowiec, który utworzył w centrum Jezioro Żarnowieckie i otoczył je bogatymi, acz trudno dostępnymi – bo z licznymi jarami, ciekami i mocnymi siedliskami  – lasami liściastym i mieszanymi.

Leśnictwo Jastarnia

Leśnictwo Jastarnia położone na Mierzei Helskiej - skrawku lądu będącego wypiętrzeniem piaskowym, które zostało uformowane w wyniku akumulacyjnych działań zachodnich prądów wód Bałtyku. Oddziela on wody otwartego morza i wewnętrzne wody Zatoki Gdańskiej.
Pionierskim gatunkiem drzewiastym, który zaadoptował się w tak surowych warunkach glebowych i klimatycznych jest sosna zwyczajna. Duża wilgotność, częstotliwość występowania bryz morskich i operacji słonecznych stworzyły wystarczające warunki do naturalnego odnawiania się tego gatunku, co jest ewenementem w skali europy. Na terenie leśnictwa zachowały się ok. 200-letnie starodrzewia sosnowe, a pojedyncze egzemplarze szacuje się na ok. 300 lat.
Szczególnymi walorami leśnictwa Jastarnia jest jego położenie z całym wachlarzem płatów typowej roślinności wydmy białej, szarej i borów bażynowych, które to można zaobserwować w rezerwacie przyrody Helskie Wydmy utworzonym w 2006r, do odwiedzin którego serdecznie zaprasza Leśniczy.

Leśnictwo Kępino

To zwarty kompleks leśny przyległy od północy do Wejherowa. W całości obszar leśnictwa znajduje się w Puszczy Darzlubskiej oraz w większości w granicach sieci Natura 2000.

Lasy leśnictwa Kępino w szczególności służą mieszkańcom Wejherowa i Gminy Wejherowo w zaspokajaniu ich potrzeb obcowania z naturą, oraz realizacji ich zainteresowań turystycznych.

W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie społeczne wobec Kępinowskich lasów, związane z rekreacją stworzono szeroki wachlarz ofertowy w ramach, którego udostępniamy:

- Ośrodek Edukacji – Przyrodniczo Leśnej „Muza"

- Ścieżka edukacyjna : Las za Muzą 

- Szlaki rowerowe : Wejherowo – Leśniewo i Wejherowo – Darżlubie

- Szlak dworków i pałaców północnych Kaszub

- Trasa nordic-walking

- Parkingi i miejsca biwakowe

- Trasa konna Wejherowo - Ostrowo

 

Leśnictwo Lisewo

 

Leśnictwo Mechowo

Można rzec, że Leśnictwo Mechowo jest zlokalizowane "w okolicach serca" na tle mapy całego Nadleśnictwa Wejherowo. Teren, na którym jest położone to obszar o silnych tradycjach myśliwskich co podkreśla wyjątkowy wystrój pocysterskiego kościółka pw. św. Jakuba St. i św. Mikołaja we wsi Mechowo. Ewenementem na skalę Europejska są ciekawe formacje skalne tworzące groty nazwane Mechowskimi, które stanowią "piwnice" leśniczówki.

Leśnictwo Nanice

Obejmuje zwarty kompleks leśny na północ od miasta Wejherowa i Redy z dominującym zbiorowiskiem leśnym żyznej buczyny niżowej typu "pomorskiego". Z okolicznych wzgórz rozciągają się wspaniałe widoki na pradolinę rzeki Redy oraz panoramę małego trójmiasta kaszubskiego, które upiększone jesiennym kolorytem drzewostanów dają szczególne doznania gwarantując relaksację odwiedzającym las.

Leśnictwo Orle

Leśnictwo Orle to mozaika zbiorowisk roślinnych gdzie w południowej części dominuje grąd w części środkowej i północnej kwaśna dąbrowa oraz suboceaniczy bór świeży. Zachodnia granica leśnictwa  położona jest na skraju wysoczyzny puckiej, kończącej się na kilkuset hektarowych  podmokłościach i trzęsawiskach pradoliny rzeki Redy. Do XVII wieku przebiegała tu linia brzegowa wielkiego jeziora Redzkiego, stąd na tak zwanym „Piekiełku" (oddział 47) znajdują się największe w Polsce pokłady kredy jeziornej. Na wzgórzu nad brzegiem nieistniejącego już jeziora stała niegdyś drewniana warownia, przez co miejsce to nazywane jest „Zamkową Górą" (oddział 14). Na terenie leśnictwa znajduje się jedno z nielicznych w Polsce stanowisk  storczyka - Storzana bezlistnego.

Leśnictwo Piaśnica

Zajmuje centralny obszar nadleśnictwa i stanowi zwarty, ale urozmaicony kompleks leśny - od płaskich borów sosnowych na południu, przez łęgi doliny rzeki Piaśnicy do jeziora Dobrego i lasów liściastych porastających wzgórza morenowe w północnej części leśnictwa. Lasy Piaśnickie nazywane bywają drugim Katyniem lub Golgotą Kaszubską, gdyż są niemym świadkiem masowych mordów hitlerowców na ludności polskiej i wraz z mogiłami i innymi znajdującymi się tu obiektami stanowią sanktuarium upamiętniające tamte dramatyczne wydarzenia.

Leśnictwo Rybno

To malowniczo porośnięte lasami morenowe pagórki, które okalają brzegi pradoliny rzeki Piaśnica. Na terenie tutejszych lasów znajdują się liczne cmentarze ewangelickie oraz cmentarz pomordowanych więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof w czasie "Marszu Śmierci" z 1945 roku. Posiadamy najbardziej bioróżnorodną mozaikę siedlisk w Nadleśnictwie Wejherowo w tym lasy objęte programem Natura 2000 "Opalińskie Buki".

Leśnictwo Sławutówko

 

Leśnictwo Starzyno

Jest najbardziej wysuniętym na północ leśnictwem Nadleśnictwa Wejherowo, które w swoim zasięgu administracyjnym posiada najwięcej (ok. 700 ha) lasów nadzorowanych różnych form własnościowych. Posiada również  liczne formy ochrony przyrody w postaci: rezerwatów, użytków ekologicznych, pomników przyrody, obszarów Natura 2000, dzięki czemu czynnie chroni to co najcenniejsze "ŚRODOWISKO".

Szkółka Leśna w Domatowie

Na pow 4,10 ha produkuje sadzonki w ilości 1,5 miliona szt rocznie głównie na potrzeby N-ctwa Wejherowo ale także prowadzi sprzedaż dla odbiorców prywatnych.
Serdecznie zapraszamy  osoby zainteresowane zakupem  do odwiedzenia pięknie zagospodarowanej szkółki leśnej Domatowo.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Sobieńczycach

Pomimo bliskości aglomeracji miejskich i silnej antropopresji lasy zachowały tu puszczański, naturalny charakter . W skład obwodu wchodzi również duży akwen wodny – Jezioro Żarnowieckie . Organizujemy polowania zarówno na zwierzynę grubą jak sarny, jelenie, daniele, dziki jak i na drobne drapieżniki.