Wydawca treści Wydawca treści

Lokalizacja geograficzna oraz położenie administracyjne

CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZO-LEŚNA

Nadleśnictwo Wejherowo położone jest w północnej części województwa pomorskiego. Siedziba Nadleśnictwa Wejherowo znajduje się w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 247 B.

Nadleśnictwo Wejherowo wchodzi w skład nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Od południa graniczy z Nadleśnictwem Gdańsk, od zachodu z Nadleśnictwem Choczewo, w części południowo- zachodniej sąsiaduje na niewielkim odcinku z nadleśnictwem Strzebielino. Granica północna i północno- wschodnia Nadleśnictwa biegnie brzegiem morza Bałtyckiego i jest jednocześnie granicą lądową Polski. Zdecydowanie największa część obszaru Nadleśnictwa Wejherowo znajduje się w powiecie puckim (63,8%). Pozostały obszar Nadleśnictwa, czyli część zachodnia i południowa, administracyjnie przynależą do powiatu wejherowskiego (36,2%).

Nadleśnictwo Wejherowo znajduje się w zasięgu następujących gmin:

Gminy powiatu puckiego:

• gmina miejska Puck,

• Hel

• Jastarnia

• Krokowa

• Puck

• Władysławowo

Gminy powiatu wejherowskiego:

• gmina miejska Wejherowo

• Gniewino

• Reda

• Wejherowo

Powierzchnia obszaru znajdującego się w terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 60324,47 ha, w tym grunty Nadleśnictwa zajmują 20379,60 ha.

Nadleśnictwo Wejherowo leży pomiędzy 18o 0' a 18o 48'długości geograficznej wschodniej i pomiędzy 54o 35' a 54o 49' szerokości geograficznej północnej.

Lesistość Nadleśnictwa jest wyższa niż przeciętna w kraju (29.3 %) a także wyższa od przeciętnej lesistości w województwie pomorskim (36.3 %) i wynosi 44,1 % .

Pojęcie potencjalnej roślinności naturalnej odnosi się do siedliska. Oznacza ono końcowe zbiorowisko, które powstałoby na tym siedlisku w wyniku sukcesji naturalnej niezakłóconej przez działalności człowieka. Jest to teoretyczna granica sukcesji na danym siedlisku.

Na terenie Nadleśnictwa Wejherowo, na gruntach zajętych przez lasy, jako potencjalna roślinność naturalna dominuje zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-Fagetum), żyznej buczyny (Melico Fagetum) oraz subatlantyckiej mezotroficznej kwaśnej dąbrowy typu pomorskiego (Fago-Quercetum petraeae).

Na mniejszej powierzchni potencjalną roślinnością jest grąd (Stellario Carpinetum). W Pradolinie Łeby dominującą potencjalną roślinnością naturalną jest łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum). Na niewielkiej powierzchni teoretyczną granicą sukcesji naturalnej jest też sosnowy bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum). Dla pasa nadmorskiego charakterystyczną jest potencjalna roślinności naturalna w formie nadmorskiego boru bażynowego (Empetro nigri-Pinetum).

Pozostałe zbiorowiska potencjalnej roślinności naturalnej tylko sporadycznie występują na gruntach zajętych przez kompleksy leśne Nadleśnictwa. Na przykład w przypadku potencjalnego zbiorowiska olsu środkowoeuropejskiego (Carici elongatae-Alnetum), którego większość występuje w pasie nadmorskim powodem jest znikoma powierzchnia lasów na tym terenie.