Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

"Zielone" to rezerwat florystyczny, którego celem jest zachowanie największego w regionie gdańskim stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum), w pobliżu wschodniej granicy jego zasięgu , o pow.17,08 ha.

 

 
 

 

 

 

"Piaśnickie Łąki" to rezerwat florystyczny powołany w celu zachowania i ochrony śródleśnych polan i nadrzecznych łąk o powierzchni 54,70 ha z cennymi i zagrożonymi wyginięciem roślinami łąkowymi oraz grupą gatunków pochodzenia atlantyckiego.
 

 

 

 

 

 

"Widowo" to rezerwat leśny o powierzchni 97,10 ha, gdzie przedmiotem ochrony jest naturalny zespół form wydmowych oraz bór nadmorski i las dębowy.
 

 

 

 

 

 


"Bielawa" to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 721,41 ha, którego celem jest zachowanie zwartego kompleksu torfowisk wysokich typu atlantyckiego, stanowiącą ostoję ptactwa wodno - błotnego.
 

 

 

 

 

 

"Źródliska Czarnej Wody" to rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 50,58 ha, który chroni rzadką na terenie województwa pomorskiego roślinność charakterystyczną dla łęgu podgórskiego.
 

 

 

 

 

 

"Darżlubskie Buki" to rezerwat leśny, którego przedmiotem ochrony jest fragment naturalnego lasu dawnej Puszczy Darżlubskiej. Obejmuje on pow. 27,08 ha porośniętą lasem bukowo- sosnowo- dębowym w wieku 160 lat.

 
 

 

 

 

 

"Helskie Wydmy" to rezerwat florystyczny o powierzchni 108,48 ha. Obejmuje czynną ochroną fragment brzegu wydmowego.Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.

 

 

 

 

Uznanie za rezerwat następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Więcej informacji można przeczytać na stronie RDOŚ w Gdańsku