Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Grunty nadleśnictwa Wejherowo położone są w zasięgu trzech obszarów chronionego krajobrazu:
 

"Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu" - obejmuje brzeg morski zalesiony i bezleśny oraz Równinę Błot Przymorskich i fragmenty Wysoczyzny Żamowieckiej.

"Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej" - obejmuje znaczną część Kępy Puckiej i sandru piaśnickiego oraz rynnę Jeziora Dobrego.

"Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy - Łeby" - całość znajduje się w powiecie wejherowskim).

"Bielawski Obszar Chronionego Krajobrazu" - położony na terenie gmin Władysawowo, Puck i Krokowa.

"Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy" - położony na terenie gmin Krokowa, Puck i miasta Puck.