Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1501 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 1285 to rezerwaty zlokalizowane na gruntach w zarządzie PGL LP.

"Zielone" to rezerwat florystyczny, którego celem jest zachowanie największego w regionie gdańskim stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum), w pobliżu wschodniej granicy jego zasięgu. Powierzchnia ujęta w akcie powołującym to 17,02 ha.

 

 
 

 

 

 

"Piaśnickie Łąki" to rezerwat florystyczny powołany w celu zachowania i ochrony śródleśnych polan i nadrzecznych łąk o powierzchni 54,70 ha (wg aktu powołującego) z cennymi i zagrożonymi wyginięciem roślinami łąkowymi oraz grupą gatunków pochodzenia atlantyckiego.
 

 

 

 

 

 

"Widowo" to rezerwat leśny o powierzchni 97,10 ha (wg aktu powołującego), gdzie przedmiotem ochrony jest naturalny zespół form wydmowych oraz bór nadmorski i las dębowy.
 

 

 

 

 

 


"Bielawa" to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 721,41 ha (wg aktu powołującego), którego celem jest zachowanie zwartego kompleksu torfowisk wysokich typu atlantyckiego, stanowiącą ostoję ptactwa wodno - błotnego.
 

 

 

 

 

 

"Źródliska Czarnej Wody" to rezerwat leśno-florystyczny o powierzchni 50,58 ha (wg aktu powołującego), który chroni rzadką na terenie województwa pomorskiego roślinność charakterystyczną dla łęgu podgórskiego.
 

 

 

 

 

 

"Darżlubskie Buki" to rezerwat leśny, którego przedmiotem ochrony jest fragment naturalnego lasu dawnej Puszczy Darżlubskiej. Obejmuje on pow. 27,08 ha (wg aktu powołującego) porośniętą lasem bukowo- sosnowo- dębowym w wieku 160 lat.

 
 

 

 

 

 

"Helskie Wydmy" to rezerwat florystyczny o powierzchni 108,48 ha (wg aktu powołującego). Obejmuje czynną ochroną fragment brzegu wydmowego.Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.

 

 

 

 

Obecnie uznanie za rezerwat następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Więcej informacji można przeczytać na stronie RDOŚ w Gdańsku

Aktualne dane dotyczące rezerwatów znajdują się w BIPie nadleśnictwa