Asset Publisher Asset Publisher

LKP

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Oliwsko-Darżlubskie"

Lasy służą rozmaitym celom. Wolny wstęp do lasu, różnorodne wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, zachęcają do ich poznawania. Spełnianie oczekiwań społeczeństwa i pogodzenie wielu różnych funkcji lasu zapewnia trwale zrównoważona gospodarka leśna. Uczy też współodpowiedzialności za takie bogactwo. Zrównoważona gospodarka łączy produkcję drewna - materiału ekologicznego, przyjaznego człowiekowi, z bezpieczeństwem ekologicznym.

Promocją takiej wielofunkcyjnej gospodarki zajmują się leśne kompleksy promocyjne.

Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP) są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, dla których działalność określa jednolity program gospodarczo – ochronny. Są to większe, możliwie zwarte obszary leśne wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzone dla promocji proekologicznej polityki leśnej państwa. Leśne Kompleksy Promocyjne nie posiadają odrębnej administracji, sprawują ją nadleśnictwa pod nadzorem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

W Polsce funkcjonuje 25 LKP

Nadleśnictwo Wejherowo od dnia 1 lipca 1996 r. jest włączone do LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO LASY OLIWSKO-DARŻLUBSKIE. Współtworzy je z Nadleśnictwem Gdańsk, obejmując swym zasięgiem łączną powierzchnię 40 743 ha.

Powołując  leśne kompleksy promocyjne Dyrektor Generalny Lasów Państwowych określił dla tych jednostek strategiczne cele:

 - wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy leśnej i warunków biotopów na ich obszarze oraz trendów zachodzących w nich zmian;

 - trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na podstawach ekologicznych;

 - integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody;

 - promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej przy wykorzystaniu wsparcia finansowego ze źródeł krajowych i zagranicznych;

- prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania LP;

 - prowadzenie szkoleń służby Leśnej i edukacji leśnej.

Zadania edukacyjne Nadleśnictwo Wejherowo głównie realizowane są w OŚRODKU EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ „MUZA", na ścieżce edukacyjnej („Las za Muzą") oraz w ogrodzie przy siedzibie nadleśnictwa.

W dniu 25-01-2024 r. na podstawie Zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora RDLP w Gdańsku został wprowadzony Jednolity Program Gospodarczo Ochronny LKP Lasy Oliwsko - Darżlubskie na lata 2023-2032